Accessibility mode is enabled

Skip to Top / Tab to View Menu Options
Skip to Left Navigation / Tab to View Content

Español | 中國傳統的 | 简体中文 | Tiếng Việt | Kwv Tij Hmoob

Farm-to-Fork Al Fresco

Farm to Fork Al Fresco Grant Program (Application Closed) 

 

To mitigate the impact of COVID-19 on Sacramento restaurants and their employees, the City of Sacramento will assist restaurants in temporarily adding or expand their outside dining options to accommodate COVID-19 related health standards.  This will assist with business reopening and allow patrons to enjoy Sacramento’s dining options safely under Sacramento’s summer skies.

Program Overview

 • Restaurants may provide new or expanded dining facilities in the following locations:
  • In private parking lots adjacent to the restaurant
  • On sidewalks or public on-street parking spaces in front of the restaurant  
 • Dining facilities provided in private parking lots do not require City permits
 • Dining facilities provided on sidewalks or public on-street parking spaces require an Encroachment Permit, issued by the Department of Public Works. 
 • Property Business Improvement District (PBID) and Chambers of Commerce (Chambers) are encouraged to coordinate and submit a single application or groups of applications for participating restaurants within their jurisdiction
  • The City will offset some of the administrative costs incurred by PBIDs and Chambers that coordinate multiple applications into one permit for use of public sidewalks/streets by providing a 5% administrative reimbursement based on the total amount of financial assistance provided to the organization’s participating restaurants
 • All new or expanded outdoor dining facilities must comply with applicable Sacramento County Environmental Health, Alcohol and Beverage Control (ABC), and California Department of Public Health (CDPH) requirements and regulations.  

Eligibility

 • Independently or locally owned franchise restaurant within the City of Sacramento
 • Current City of Sacramento Business Operations Tax Certificate (BOTC) and in operation as of May 26, 2020.  

Funding

 • The City will provide up to $3,000 per participating restaurant for expenses related to the new or expanded outdoor dining service.   
 • Grant funds can be used to cover any physical improvements that are needed for outside dining including barricades, lighting, and dining furnishings. 
 • Funding will be on a reimbursement basis and will require execution of a Grant Agreement. 

For questions on the Farm to Fork al Fresco Program email us at alfresco@cityofsacramento.org or call our Small Business Hotline at (916) 808-7196. 

Public Health Guidance

Restaurants should consult public health guidance from Sacramento County prior to reopening: 

Alcohol Sales

Restaurants that wish to expand their permitted alcohol sales may do so by filing both of the following forms:

These forms need to be turned in to the Department of Alcohol and Beverage Control at 2400 Del Paso Rd Ste 155, Sacramento, CA 95834. A check or money order of $100 will be accepted, no credit card payments. This must be done in person

June 11 Recorded Webinar

 

Español

La aplicación ya está cerrada. Los solicitantes serán notificados a medida que se revisen sus solicitudes. 

Para mitigar el impacto de COVID-19 en los restaurantes de Sacramento y sus empleados, la Ciudad de Sacramento ayudará a los restaurantes a agregar o expandir temporalmente sus opciones de comidas al aire libre para acomodar los estándares de salud relacionados con COVID-19. Esto ayudará con la reapertura de negocio y permitir que los clientes disfruten de las opciones culinarias del Sacramento de manera segura bajo un cielo de verano de Sacramento.

Descripción General del Programa

 • Los restaurantes pueden proporcionar instalaciones gastronómicas nuevas o ampliadas en los siguientes lugares:
  • En estacionamientos privados adyacentes al restaurante.
  • En las aceras o en los espacios públicos de estacionamiento en la calle frente del restaurante.
 • Las instalaciones de comedor en estacionamientos privados no requieren permisos de la Ciudad
 • Las instalaciones de comedor proporcionadas en las aceras o en los espacios públicos de estacionamiento en la calle requieren un Permiso de invasión, emitido por el Departamento de Obras Públicas.
 • Se alienta a los Distritos de Mejoramiento de Propiedades y Negocios (PBID) y las Cámaras de Comercio (Cámaras) a coordinar y presentar una sola solicitud o grupos de solicitudes para restaurantes participantes dentro de su jurisdicción
  • La Ciudad compensará algunos de los costos administrativos incurridos por los PBID y las Cámaras que coordinan múltiples solicitudes en un solo permiso para el uso de las aceras / calles públicas al proporcionar un reembolso administrativo del 5% basado en la cantidad total de asistencia financiera brindada a los restaurantes participantes de la organización.
 • Todas las instalaciones de comedor al aire libre nuevas o ampliadas deben cumplir con los requisitos y regulaciones aplicables del Departamento de Salud Ambiental, Control de Alcohol y Bebidas (ABC) y del Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

Elegibilidad

 • Restaurante de franquicia de propiedad independiente o local dentro de la ciudad de Sacramento.
 • Certificado actual de Impuestos de Operaciones Comerciales (BOTC) de la Ciudad de Sacramento y en funcionamiento a partir del 26 de mayo de 2020..

Fondos

 • La Ciudad proporcionará hasta $ 3,000 por restaurante participante para gastos relacionados con el servicio de comidas al aire libre nuevo o ampliado.
 • Los fondos de la subvención se pueden usar para cubrir cualquier mejora física que se necesite para comer al aire libre, incluidas barricadas, iluminación y muebles.
 • La financiación se realizará en forma de reembolso y requerirá la ejecución de un Acuerdo de Subvención

Para preguntas sobre el programa Farm to Fork al Fresco envíenos un correo electrónico a alfresco@cityofsacramento.org o llame a nuestra línea directa para pequeñas empresas al (916) 808-7196.

 

中國傳統的

快來了

 

現在,該應用程序已關閉。 審查申請時,將通知申請人。

简体中文

现在,该应用程序已关闭。 审查申请时,将通知申请人。   

为减轻COVID-19对萨克拉曼多餐厅及其员工的影响,萨克拉曼多市政府将协助餐厅临时增加或扩展其户外用餐选择,以适应与COVID-19相关的健康标准。这将有助于重新营业,并使顾客在萨克拉曼多的夏日天空中安全地享受萨克拉曼多的用餐选择。

计划概述

•餐馆可以在以下位置提供新的或扩展的用餐设施
o在餐厅附近的私人停车场
o在餐厅前的人行道或公共路旁停车位
•私人停车场提供的用餐设施不需要城市许可证
•人行道或公共路旁停车位上提供的就餐设施需要公共工程部签发的侵占许可证。
•鼓励公共业务改善区(PBID)和商会(Chambers)协调和提交其辖区内参与餐厅的单一申请或一组申请

o纽约市将根据向组织参与餐厅提供的财政资助总额提供5%的行政补偿,来抵消PBID和商会的费用,这些PBID和商会将多个申请协调为一个允许使用人行道/街道的许可

•所有新的或扩展的户外用餐设施必须符合适用的萨克拉曼多县环境卫生,酒精和饮料控制(ABC)以及加利福尼亚公共卫生部(CDPH)的要求和规定。

合格

•萨克拉曼多市内的独立或本地特许经营餐厅 
•当前的萨克拉曼多市商业运营税证书(BOTC),并于2020年5月26日开始运作

资金 

•纽约市将为每家参与活动的餐厅提供高达3,000美元的新或扩展户外用餐服务相关费。 
•赠款可用于支付户外就餐所需的任何实际改善,包括路障,照明和餐厅陈设。 
•资金将以报销为基础,并且需要执行拨款协议。

如果您对“从农场到餐桌”计划有任何疑问,请发送电子邮件至alfresco@cityofsacramento.org,或致电我们的小型企业热线(916)808-7196。

 

Tiếng Việt

Ứng dụng này hiện đang đóng cửa. Ứng viên sẽ được thông báo khi đơn đăng ký của họ được xem xét.   

Để giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với các nhà hàng Sacramento và nhân viên của họ, Thành phố Sacramento sẽ hỗ trợ các nhà hàng tạm thời thêm vào hoặc mở rộng các lựa chọn ăn uống bên ngoài để phù hợp với các tiêu chuẩn sức khỏe liên quan đến COVID-19. Điều này sẽ hỗ trợ mở cửa kinh doanh và cho phép khách hàng thưởng thức các lựa chọn ăn uống một cách an toàn dưới bầu trời mùa hè tại Sacramento.

 

Tổng quan về chương trình

• Nhà hàng có thể mở các cơ sở ăn uống mới hoặc mở rộng ở các địa điểm sau:
o Trong bãi đậu xe tư nhân kế nhà hàng
o Trên vỉa hè hoặc chỗ đậu xe công cộng trên đường trước nhà hàng
• Tiện nghi ăn uống nơi bãi đậu xe tư nhân không cần giấy phép Thành Phố.
• Các cơ sở ăn uống trên vỉa hè hoặc chỗ đậu xe công cộng trên đường cần có Giấy phép Lấn chiếm, do Bộ Công Trình Công Cộng cấp.
• Quận Hạt cải tiến kinh doanh công cộng (PBID) và Phòng thương mại (Chambers) được khuyến khích phối hợp và gửi một đơn riêng hoặc đơn của nhóm các nhà hàng tham gia trong phạm vi quyền hạn của họ.
o Thành phố sẽ bù đắp một số chi phí hành chính do PBID và Chambers phối hợp nhiều đơn xin thành một giấy phép sử dụng vỉa hè / đường phố công cộng bằng cách hoàn trả 5% hành chính dựa trên tổng số tiền hỗ trợ dành cho các tổ chức tham gia.
• Tất cả các cơ sở ăn uống ngoài trời mới hoặc mở rộng phải tuân thủ các yêu cầu và quy định về Môi Trường Sức Khỏe, Kiểm Soát Rượu và Đồ uống (ABC) và Bộ Y tế Công cộng California (CDPH) hiện hành.

Đủ Điều Kiện 

• Nhà hàng nhượng quyền độc lập hoặc địa phương trong Thành phố Sacramento. 
• Giấy chứng nhận thuế hoạt động kinh doanh hiện tại của Thành phố Sacramento (BOTC) và đi vào hoạt động kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Tài Trợ 

• Thành phố sẽ cung cấp tới $ 3.000 mỗi nhà hàng tham gia cho các chi phí liên quan đến dịch vụ ăn uống ngoài trời mới hoặc mở rộng. 
• Tiền tài trợ có thể được sử dụng để trả cho bất kỳ cải tiến vật lý nào cần thiết cho việc ăn uống bên ngoài bao gồm rào chắn, ánh sáng và đồ đạc trong phòng ăn. 
• Việc tài trợ sẽ dựa trên cơ sở hoàn trả và sẽ yêu cầu thực hiện Thỏa Thuận Tài Trợ.

Các hướng dẫn và đơn xin tài trợ cho chương trình Farm to Fork al Fresco có sẵn trên trang web của Thành phố Sacramento, https://www.cityofsacramento.org/alfresco. Các câu hỏi về Chương trình Farm to Fork al Fresco xin gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ alfresco@cityofsacramento.org hoặc gọi Đường Dây Nóng Doanh Nghiệp Nhỏ của chúng tôi số (916) 808-7196.

 

Kwv Tij Hmoob

Tam sim no daim ntawv thov raug kaw lawm. Cov neeg thov yuav tsum ceeb toom raws li lawv daim ntawv thov raug tshuaj xyuas.   

Txhawm rau txo qis (*Ua txhawm pab txo nuj nqis los ntawm) kev cuam tshuam ntawm COVID-19 rau Sacramento cov khw noj mov thiab lawv cov neeg ua haujlwm, Lub Nroog Sacramento yuav pab cov khw noj mov ntxiv los yog nthuav tawm lawv  (*txuas chav  xuaj khos) lawv chav  sab nrauv sab nraud kom haum raws li COVID cov qauv kev noj qab haus huv. Qhov no yuav pab qhib kev lag luam thiab ua rau cov tub ncig ua si (*neeg tuaj noj mov tau chaw xaiv mus noj mov rau) txaus siab rau Sacramento chav noj mov yam (*kaj siab hlo) xyuam xim nyob hauv Sacramento lub (caij) ntuj sov.

Txheej Txheem Saib Xyuas Txheej Xwm

• Cov khw noj mov yuav muab chaw noj mov ( *ntxiv tshiab loss yog txuas kom dav rau) tshiab lossis nthuav dav hauv cov chaw nram qab no:
o Hauv chaw nres tsheb (* yus) ntiag tug nyob ib sab ntawm lub tsev noj mov 
o Ntawm ntug kev (*neeg mus ko taw)lossis pej xeem chaw nres tsheb (*tom hauv ntej lub khw noj mov )hauv plawv ntawm lub tsev noj mov 
• Cov chaw muab khoom noj rau hauv cov chaw nres tsheb ib tus kheej tsis tas muaj ntawv tso cai los ntawm Lub Nroog ( *Ntxiv chav noj mov ntawm yus cov chaw nres tsheb tsis yuav City daim ntawv tso cai/ City permit.)
• Cov chaw muab kev noj mov nyob ntawm txoj kev taug ko taw los yog ntawm chaw nres tsheb hauv txoj kev rau pej xeem yuav tsum muaj Daim Ntawv Cog Lus Nkag Tebchaws, uas Lub Tsev Haujlwm Tswj Xyuas Haujlwm Pej Xeem tso. (*Ntxiv chav noj mov rau ntawm ntug kev taug ko taw  lossis pej xeem txoj kev nres tsheb yuav tsum tau daim ntawv tso cai Encroachment Permit muab tau los ntawm Department of Public Work)  
• Pej Xeem Kev Txhim Kho Kev Ua Lag Luam Zej Tsoom (PBID) thiab Cov Lag Luam Kev Lag Luam (Cov Tub Lag Luam) raug txhawb kom koom tes thiab xa ib daim ntawv thov lossis pawg thov rau cov khw noj mov hauv lawv cheeb tsam (*Public Business Improvement District (PBID) thiab Chambers of Commerce (Chambers) lawv txaus siab kom xa ib daim ntawv thov rau ib lub khw los ib daim ntawv rau tag nrho ib cov chaw noj mov nyob rau nej cheeb tsam ntawv)
o Lub Nroog yuav them qee (*pab thim me ntsis nqi uas ua cov ntaub ntawv ua thov ib daim ntawv  tso cai siv pej xeem txoj kev tsheb thiab txoj kev taug ko taw los ntawm PBIDs thiab Chamber li 5% ntawv cov nyiaj siv ua ntaub ntawv rau lub khw noj mov nyob ntawm saib tag nrho npaum li cas) yam kev tswj hwm uas muaj los ntawm PBIDs thiab Chambers uas ua haujlwm ntau (rau cov ntaub ntawv thov ib daim tso cai)daim ntawv thov rau hauv ib daim ntawv tso cai rau kev siv pej xeem taug kev / txoj kev los ntawm muab 5% kev them nyiaj rov qab rau cov thawj tswj raws li tag nrho cov nyiaj pab rau lub koom haum cov khw noj mov
•Txhua yam (*kev txhuas ntxiv sab rauv yuav tsu ua kom raug Sacramento txoj cai teev tseg los ntawm kev ruaj ntseg rau  txoj kev noj qab haus huv, ntawm Health, Alcohol and Beverage Control (ABC), and California Department of Public Health (CDPH). khoom noj tshiab sab nrauv lossis nthuav dav yuav tsum ua raws li nroog Sacramento Ib puag ncig kev noj qab haus huv, Cawv thiab Dej Caw (ABC), thiab California Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (CDPH) xav tau thiab cov cai.

Kev Muaj Cai Tau Txais 

• Tsev noj mov ywj siab los yog hauv khw nyob hauv nroog Sacramento (*Cov khw noj mov uas yus li lossis cov koom franchise nyob hauv nroog Sacramento puav leej  muaj feem tau)
• Tam sim no Lub Nroog Sacramento Lub Chaw Haujlwm Ua Lag Luam Cov Ntawv Pov Thawj (BOTC) thiab pib siv thaum lub Tsib Hlis 26, 2020. 

Nyiaj

• Lub Nroog yuav muab ntau txog $ 3,000 rau ib lub tsev noj mov (*uas txuas tshiab ntxiv chav noj mov rau sab nraum zoov) koom rau cov nuj nqis ntsig txog qhov tshiab lossis nthuav cov chaw noj mov sab nraum zoov. 
• Cov nyiaj pab tuaj yeem siv los them rau kev txhim kho lub Cev (*tsev) uas xav tau rau sab nraum chav noj mov( xws li thaiv phab ntsa, ua teeb pom kev thiab yuav rooj tog los siv sab nrauv)  suav nrog kev teeb tsa, teeb pom kev zoo, thiab chav ua mov noj. 
• Kev pab nyiaj yuav nyob rau qhov nyiaj them rov qab thiab yuav tau ua tiav qhov Kev Pom Zoo.(*Cov nyiaj no yog thim rov qab rau cov nyiaj siv ua ntej tom qab cov neeg kav tswj pom zoo lawm)

Yog muaj lus nug txog Farm to Fork al Fresco Program email rau peb ntawm alfresco@cityofsacramento.org lossis hu rau peb Tus Xov Tooj Lag Luam Me ntawm (916) 808-7196.