Accessibility mode is enabled

Skip to Top / Tab to View Menu Options
Skip to Left Navigation / Tab to View Content

Español | 中國傳統的 | 简体中文 | Tiếng Việt

COMMERCIAL TENANT EVICTION MORATORIUM  

UPDATE: Thank you for your interest in taking the survey. The survey is now closed to new responses. To learn more about the City's Commercial Tenant Eviction Moratorium, please visit: cityofsacramento.org/TPP.

May 2020 Survey

The Sacramento City Council recently took action to suspend commercial evictions due to reduced rent payments because of loss of business income resulting from the COVID-19 public health emergency. The City has committed to evaluating the impacts of the ordinance on commercial properties every 30 days. These anonymous surveys for commercial tenants and landlords are part of the effort to gather outcomes data. Please take a few minutes to provide us with this important information. 

This is the second survey regarding this moratorium and is focused on covering the month of May. If you took the survey in April, please take this survey as well. The survey results will help inform future policy and funding decisions by the Sacramento City Council, so your feedback is critical. Survey responses are due by Friday, May 22nd at noon. 

Please note that this survey is not intended for residential tenants or residential property owners. Additional background on the commercial eviction moratorium is provided below the survey links. 

Background

On March 24, 2020, the Sacramento City Council amended a previously-adopted emergency ordinance to establish a temporary moratorium on evicting commercial tenants unable to pay rent due to the loss of income caused by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Under the ordinance, the City is encouraging commercial landlords and tenants to work together to develop independent payment arrangements that balance the needs of both parties. To participate in the emergency ordinance, tenants must (1) notify their landlord in writing before the day rent is due that the tenant has suffered a loss of income due to COVID-19 and will be unable to pay the full amount of rent due, and (2) provide the landlord with verifiable documentation to support the loss of income claim. View the full list of the requirements and learn more about the ordinance.

Responses to this anonymous survey, from both commercial tenants and landlords, will enable the City to assess the impact of including commercial tenants in the ordinance and learn about related COVID-19 issues that businesses and landlords may continue to face. 

 

Moratoria de desalojo comercial de COVID-19

El Consejo de la Cuidad de Sacramento recientemente tomó medidas para suspender los desalojos comerciales debido a la reducción de los pagos de renta debido a la pérdida de ingresos comerciales debido al resultado de la emergencia de salud pública COVID-19. La Ciudad se ha comprometido a evaluar los impactos de la ordenanza en las propiedades comerciales cada 30 días. Estas encuestas anónimas para inquilinos comerciales y propietarios son parte del esfuerzo para recopilar los datos de los resultados.  Por favor tomese unos minutos para proveernos con esta importante información.

Antecedentes

El 24 de Marzo del 2020, el Consejo de la Cuidad de Sacramento modificó una ordenanza de emergencia que previamente fue adoptada para establecer una moratoria temporal para desalojar a los renteros comerciales que no pueden pagar la renta debido a la pérdida de ingresos causada por la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). Según la ordenanza, la Ciudad está animando a los propietarios y renteros comerciales a trabajar juntos para desarrollar acuerdos de pago independientes que den balance a las necesidades de ambas partes. Para participar en la ordenanza de emergencia, los renteros deben (1) notificar por escrito al propietario antes de que se venza la renta que el inquilino ha sufrido una pérdida de ingresos debido a COVID-19 y no podrá pagar la cantidad total de renta debida, y (2) proporcionar al propietario documentación que se pueda verificar para respaldar la reclamación por pérdida de ingresos. Los renteros que recibieron protección de desalojo tendrán hasta 120 días después del vencimiento de la Orden Ejecutiva del Gobernador para pagarle al propietario la renta adeudada. Esta orden está actualmente programada para terminar el 31 de Mayo del 2020. Durante este período de 120 días, las protecciones contra el desalojo se aplican a dichos renteros. No habra cargos de retrazo. Para obtener una lista completa de los requisitos y para obtener más información sobre la ordenanza, visite el sitio web: cityofsacramento.org/TPP.

Las respuestas a esta encuesta anónima, de los renteros comerciales y de propietarios, permitirán a la Ciudad evaluar el impacto de incluir a los renteros comerciales en la ordenanza y conocer los problemas que las empresas y los propietarios pueden seguir enfrentando relacionados con COVID-19.

 

COVID-19商業驅逐令

在薩克拉門托市議最近採取行動,暫停驅逐因為COVID-19 突發公共衛生事件造成營業收入損失而減少支付租金的商業租戶。本市已承諾評在條例實施的每30天內評估對商業物業的影響。這些對商業租戶和房東的匿名調查是收集結果數據的其中一部分工作。請花幾分鐘為我們提供此重要信息。如果你是位於薩克拉門托市內的一個商業租戶點擊這裡,如果你是一個商業房東點擊這裡。

背景 

2020年3月24日,薩克拉門托市議會修正了一個之前採納通過的緊急條例,臨時禁止驅逐由于冠狀病毒病2019(COVID-19)造成收入損失而無力支付租金商戶。根據該條例,本市鼓勵商業房東和租戶協同工作,制定獨立支付安排以平衡雙方的需求。要參與緊急法令,租戶必須(1)在租金到期日或之前以書面形式通知房東,說明租戶由於COVID-19遭受了收入損失,將無法支付全部租金, 和(2)向房東提供可核查的文件,以支持收入損失的聲明。受到驅逐保護的租戶將在州長行政命令期滿後的最多120天內將其所有未付租金付給房東。該命令目前計劃於2020年5月31日終止。在此120天期間,此保護條例將使此類租戶免於被驅逐。沒有滯納金。有關要求的完整列表,以及有關該法令的更多信息,請訪問以下網站:cityofsacramento.org/TPP

商業房客和房東對此匿名調查的回复,將幫助本市評估 把商業租戶納入條例的影響,並了解企業和業主可能會繼續面對的

 

COVID-19商业驱逐令

在萨克拉门托市议最近采取行动,暂停驱逐因为COVID-19 突发公共卫生事件造成营业收入损失而减少支付租金的商业租户。 本市已承诺评在条例实施的每30天内评估对商业物业的影响。这些对商业租户和房东的匿名调查是收集结果数据的其中一部分工作。请花几分钟为我们提供此重要信息。
如果你是位于萨克拉门托市内的一个商业租户点击这里,如果你是一个商业房东点击这里。 

背景

2020年3月24日,萨克拉门托市议会修正了一个之前采纳通过的紧急条例,临时禁止驱逐由于冠状病毒病2019(COVID-19)造成收入损失而无力支付租金商户。  根据该条例,本市鼓励商业房东和租户协同工作,制定独立支付安排以平衡双方的需求。要参与紧急法令,租户必须(1)在租金到期日或之前以书面形式通知房东,说明租户由于COVID-19遭受了收入损失,将无法支付全部租金, 和(2)向房东提供可核查的文件,以支持收入损失的声明。受到驱逐保护的租户将在州长行政命令期满后的最多120天内将其所有未付租金付给房东。该命令目前计划于2020年5月31日终止。在此120天期间,此保护条例将使此类租户免于被驱逐。没有滞纳金。有关要求的完整列表,以及有关该法令的更多信息,请访问以下网站:cityofsacramento.org/TPP

商业房客和房东对此匿名调查的回复,将帮助本市评估 把商业租户纳入条例的影响,并了解企业和业主可能会继续面对的COVID-19 的相关问题,。 

 

COVID-19 Moratorium Evory 

Hội Đồng thành phố Saramento gần đây đã hành động để tạm ngưng phạt thương mại do giảm tiền thuê bởi vì mất thu nhập kinh doanh vì COVID-19 khẩn cấp y-tế công cộng.  Thành phố đã cam kết nhận định tác động của pháp lệnh về các cơ sở thương mại trong vòng 30 ngày đầu áp dụng.  Những cuộc tham khảo nặc danh về người thuê thương mại và chủ đất là một phần nổ lực để thu thập dữ liệu.  Xin vui lòng bỏ ra ít phút để cung cấp chúng tôi thông tin quan trọng này.

Nền (nguyên do)

Ngày 24 tháng Ba năm 2020, hội đồng  thành phố Sacramento đã sửa đổi một lệnh khẩn cấp đã được thông qua  trước đây để thiết lập một lệnh cấm tạm thời về việc đuổi người thuê thương mại không thể trả tiền thuê do sự thất thu bởi bệnh Coronavirus (COVID-19). Theo pháp lệnh, thành phố khuyến khích các chủ cơ sở thương mại và người thuê cùng cộng tác để thực hiện các thỏa thuận thanh toán đôc lập hầu cân bằng nhu cầu của đôi bên.  Để tham gia lệnh khẩn cấp, người thuê nhà phải  (1) thông báo chủ nhà bằng văn bản vào ngày hoặc trước ngày đáo hạn trả tiền thuê mà người thuê thất thu vì COVID-19 và sẽ không có thể trả đủ số tiền thuê, và (2) cung cấp cho chủ nhà với tài liệu chứng minh sư thất thu tiền lương.  Để được đầy đủ bản liệt kê các yêu cầu, và thêm chi tiết về pháp lệnh, xin vui lòng truy cập trang: cityofsacramento.org/TPP.  

Người thuê thương mại và người chủ trả hãy lời bản tham khảo nặc danh này để giúp thành phố hiểu biết sự tác động gồm người thuê thương mại và những điều liên hệ đến COVID-19 mà các thương mại và chủ thuê gặp phải.